Les Higiena

Regulamin Programu Lojalnościowego

Jesteś w: Regulamin Programu Lojalnościowego

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO LES HIGIENA SP. Z O.O.

1. Postanowienia ogólne.
1.1. Organizatorem programu lojalnościowego zwanego dalej Programem, jest Les Higiena Sp. z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców, Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000160841 , zwana dalej Organizatorem.
1.2. Program trwać będzie od dnia 14.11.2017 r. z zastrzeżeniem punktu 6 .3. poniżej.
1.3. Program prowadzony będzie na terenie całej Rzeczpospolitej Polskiej.
1.4. Program dotyczy produktów Organizatora sprzedawanych w okresie od 15.11.2017 r (dalej Produkty).
1.5. Informacje na temat Programu rozpowszechniane będą poprzez materiały informacyjne dystrybuowane drogą pocztową i elektroniczną.
1.6. Uczestnikami Programu mogą być wyłącznie wskazani i zaakceptowani przez Organizatora firmy i ich pracownicy kupujący i dystrybuujący Produkty Organizatora. Udział w Programie jest dobrowolny.
1.7. Organizator zastrzega sobie prawo do nie zakwalifikowana uczestnika w programie lojalnościowym.
1.8. Program odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, określanym dalej jako "Regulamin".
2. Warunki uczestnictwa w Programie.
2.1. Warunkiem przystąpienia do Programu jest akceptacja warunków Regulaminu.
2.2. Aby wziąć udział w Programie należy spełnić warunki uczestnictwa w Programie wymienione w punkcie 1.6.,
2.3. Organizator przekazywał będzie Uczestnikom, za pośrednictwem strony internetowej www.leshigiena.pl i drogą mailową informację o przebiegu Programu.
3. Nagrody wynikające z realizacji Poziomu sprzedaży i zasady ich przyznawania w Programie.
3.1. W programie każdy uczestnik otrzymuje „punkty”. Punkty są naliczane za zrealizowane i opłacone w terminie określonym fakturą zamówienia, gdzie:
- dla klientów hurtowych 1zł netto na fakturze równa się 1 punkt.
- dla klientów detalicznych 1zł netto na fakturze równa się 3 punkty.
3.2. Ilość otrzymanych punktów dostępna jest na koncie uczestnika na stronie www.leshigiena.pl w swoim profilu.
3.3. Uczestnik może wymienić punkty na nagrody raz na kwartał po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania organizatorowi drogą mailową na adres les@leshigiena.pl
3.4. Wartość nagrody - 100 punktów = nagroda wartości 1zł (np. 10000 pkt = nagroda za 100zł.)
3.5. Organizator ustala minimalną ilość punktów, którą można zamienić na nagrodę w wysokości 10000 pkt.
3.6. Uczestnik uzbierane punkty może wymienić na nagrody w postaci:
- Produktów dostępnych w ofercie Organizatora
- Dodatkowego rabatu na jedno z kolejnych zamówień.
- W szczególnych przypadkach forma nagrody może zostać ustalona indywidualnie z organizatorem.
3.7. Organizator ma prawo zmienić regulamin w trakcie trwania Programu.
3.8. Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia Nagrody w przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Organizatora, dostarczenie Nagrody nie będzie możliwe, o czym Uczestnik zostanie powiadomiony telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
3.9. Otrzymanie nagród jest bezwarunkowe. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent. Uczestnik nie może przenieść na osobę trzecią prawa do uczestnictwa w Programie, a w szczególności prawa do żądania Nagród.
4. Dane osobowe i przesyłanie informacji.
4.1. Przystępując do Programu Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z jej organizacją. Dane osobowe uczestników Programu przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926). Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników będzie Organizator. Dane tych osób przetwarzane będą przez Organizatora w celach związanych z organizacją niniejszego programu, jak również w innych celach marketingowych. Podanie danych ma charakter dobrowolny. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo do wglądu do swoich danych, możliwość ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz ich usunięcia.
4.2. Przystępując do Programu Uczestnicy wyrażają zgodę na przekazywanie im przez Organizatora w toku Programu informacji handlowych i innych, związanych z Programem za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pośrednictwem udostępnionego adresu elektronicznego stosownie do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204).
5. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji.
5.1. Wszelkie reklamacje z tytułu udziału w niniejszym Programie można zgłaszać na piśmie, na adres Les Higiena Sp. z o.o., ul. Unii Europejskiej 12, 86-050 Solec Kujawski, z dopiskiem „Program lojalnościowy”, przez cały czas trwania Programu oraz w ciągu 7 dni od dnia zakończenia Programu (decyduje data wpływu reklamacji pod wskazany adres). Reklamacje zgłoszone po powyższym terminie nie będą rozpatrywane. Pisemne reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
5.2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie niniejszego regulaminu.
5.3. Decyzje w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej, są one ostateczne i wiążące. Uczestnik zostanie o decyzji powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji, w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
6. Postanowienia końcowe.
6.1. Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona Uczestnikom Programu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.leshigiena.pl
6.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiana taka nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Programie.
6.3. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Programu bez konieczności podawania przyczyn. O zakończeniu Programu Organizator poinformuje Uczestników za pośrednictwem strony www.leshigiena.pl. Zakończenie Programu pozostanie bez wpływu na prawa Uczestników Programu nabyte przed podjęciem i opublikowaniem decyzji o zakończeniu Programu.
6.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w programie przez jego Uczestników, a w szczególności za wadliwe działania poczty i kuriera.
6.5. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Programu.
6.6. Wszystkich Uczestników obowiązują przepisy prawno-podatkowe obowiązujące w miejscu siedziby Organizatora.
6.7. Nagrody nie stanowią jakiejkolwiek odpłatności za świadczenia Uczestnika na rzecz Organizatora i są przyznawane w związku z promocją produktów Organizatora.
6.8. Organizator zastrzega sobie prawo do uzyskania od Uczestnika niezbędnych danych w celu dopełnienia ciążącego na Organizatorze obowiązku informacyjnego w celach podatkowych.
6.9. Uczestnik będący przedsiębiorcą, w przypadku określonym w pkt. 6.8., otrzyma od Organizatora informacje o wartości nagrody, w celu samodzielnego rozliczenia z podatku, w związku z otrzymanym świadczeniem.
6.10. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
6.11. Wszelkie spory i roszczenia związane z konkursem rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny.